Bejelentkezés | Regisztrációs feltételek | Regisztrációs szándék visszajelzése | Regisztrációs adatok | Elfelejtett jelszó | Blog |MobilGov kiadvány

Tagsági feltételek


Üdvözöljük az Referenciaszolgálat Portálon.

A Referenciaszolgálat Portál szolgáltatásainak mûködtetõje az INNOCENTER Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft., továbbiakban INNOCENTER.

A Referenciaszolgálat Portál egy olyan internetes közösségi platform, amely különbözõ szakterületû emberek, cégek elektronikus üzleti vonatkozású kommunikációját és partnerkeresését teszi lehetõvé egy regisztrációhoz kötött, személyi referenciával rendelkezõ zártkörû üzleti klub rendszerben.
A Referenciaszolgálat Portál olyan új típusú szolgáltatás, amely alapvetõen egy üzleti klubként jött létre és célja a kkv-k üzleti kapcsolatainak fejlesztése regionális és hosszabb távon nemzetközi, EU szinten az Internet adta lehetõségek segítségével.
A Referenciaszolgálat Portál, mint üzleti klub az Interneten elérhetõ portál formájában, alapvetõ célja az üzleti partnerek közötti e-kapcsolat fejlesztése, és vállalkozások számára üzleti partnerségek kialakításának online módon való elõsegítése megfelelõ üzleti tartalomfejlesztésen alapulva.
A tagok a regisztrációt, és az ezzel járó kötelezettségeket követõen profitálhatnak a Referenciaszolgálat Portál által nyújtott szolgáltatásokból, mindamellett, hogy üzleti vállalkozásról van szó, a Referenciaszolgálat Portál a regisztrált tagok termékeinek és szolgáltatásainak EU-n belül áramlását, forgalmát volumenében megnövelheti, felgyorsíthatja.
A szolgáltatás sikerének egyik sarokpontja az ajánlásos, felügyeleti referencia rendszer, amely révén elsõsorban az iparágak, a szakmák legjobbjai kerülnek be a rendszerbe, és szolgáltatásaik, termékeik minõsége is kiemelkedõ lesz, ez részben korlátozza a rendszerbe kerülhetõk számát, másrészt motiválja is õket a szolgáltatásaik színvonalának növelésére.
A Referenciaszolgálat Portál részletes szolgáltatásairól az Önt a rendszerbe ajánló tag fogja tájékoztatni, aki az Ön mentora lesz a Tagsági szerzõdés megkötését követõen.


Tagi információszolgáltatás

 • A Referenciaszolgálat Portál szolgáltatást az INNOCENTER nyújtja, amellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
  amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy felhasználónevet, érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót,
 • a jelszó titokban tartásáért Ön felel,
 • az INNOCENTER szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történõ minden jogosulatlan használatról,
 • az Ön szerzõdéskötési képessége nem korlátozott,
 • hozzájárul ahhoz, hogy az INNOCENTER kérése alapján bizonyos, korlátozott információt szolgáltat magáról, amely információnak idõszerûnek, teljesnek és a valóságnak megfelelõnek kell lennie,
 • a szolgáltatott információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy idõszerû, teljes és a valóságnak megfelelõ legyen.


Az INNOCENTER a szolgáltatott információk adatkezelését az Adatkezelési szabályzat szerint biztosítja.

Az INNOCENTER fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más felhasználó nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név, vagy egyéb adatok:

 • védjegyet sértenek,
 • más jogi személy jogos és méltányolható érdekeit sértõ név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértõ kifejezés.

Az INNOCENTER nem tartozik felelõsséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott károkért.

Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az INNOCENTER összegyûjtse, valamint az így az Öntõl és más felhasználóktól összegyûjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettõl eltérõ rendelkezés hiányában az INNOCENTER semmilyen módon nem kontrollálja, ellenõrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Referenciaszolgálat Portálon.

Az INNOCENTER fenntartja magának a jogot, hogy Referenciaszolgálat Portál a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Tagi magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelõsségteljes magatartást tanúsít, és más tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

Az INNOCENTER fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a tagokat, akik más regisztrált tagokat zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelõs azért a tartalomért, amit a Referenciaszolgálat Portálon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, értékeléseket, személyes üzeneteket, hozzászólásokat, és bármely tartalom következményeit is.

A Referenciaszolgálat Portál nem ellenõrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat, az INNOCENTER, mint közvetítõ információszolgáltató nem felelõs a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az INNOCENTER minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközõ, tisztességtelennek, fenyegetõnek, becsületsértõnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az INNOCENTER minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fûzõdõ jogát, szerzõi és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket, ezekben az esetekben az INNOCENTER minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót a Referenciaszolgálat Portál rendszerébõl.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

 • a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése,
 • a Referenciaszolgálat Portál számítástechnikai rendszerébe történõ jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet,
 • más tagokról információ gyûjtése jogosulatlan célokból, ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket,
 • a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,
 • megszerzett anyagok publikálása,
 • felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történõ létesítése,
 • nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a ½spam½, vagy más tagoknak küldött lánclevelek, hoax, vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történõ zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértõ fényképeket, a hirdetésben, a fórumban, blogban, vagy a chat-en az oda nem illõ zavaró, agresszív vagy témán kívüli, ½offtopic½ hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban rövid idõn belül flood-szerûen szórnak szét, ezek, egy bejegyzés meghagyása mellett törlésre kerülnek, szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban több alkalommal helyezi el,
 • bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül,
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezetõ módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Referenciaszolgálat Portál támogatja vagy hagyta jóvá,
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fûzõdõ vagy egyéb más tulajdonosi jogát,
 • vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek, károkozó szoftverek továbbítása,
 • olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik,
 • hamis vagy félrevezetõ információ rendelkezésre bocsátása.Szavatosság kizárása

Az INNOCENTER és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelõsséget a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerûségéért, megbízhatóságáért, mûködõképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

Az INNOCENTER kizár bármely és minden felelõsségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A Referenciaszolgálat Portál szolgáltatás, minden anyag, információ, ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni, az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, ½ahogy vannak½, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az INNOCENTER nem vállal felelõsséget a használat során esetlegesen felmerülõ vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredõ jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Miskolci Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik.

A tag köteles minden tõle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az INNOCENTER által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében.

A tag felelõsséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy az INNOCENTER szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részérõl felmerülõ igénnyel szemben, amely az Ön Referenciaszolgálat Portál szolgáltatásainak használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetû vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igénybõl, hiányból, kárból, tényleges és következményes, perbõl, ítéletbõl, peres eljárás költségébõl és ügyvédi költségbõl ered, ezekben az esetekben az INNOCENTER írásban értesíti Önt az igényrõl, perrõl vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az Internet globális természetébõl fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Interneten minden, a tagi magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart.

Ön tudomásul veszi, hogy minden személyes adatot, információt és Ön által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.


Tagdíj

A Referenciaszolgálat Portál szolgáltatásainak igénybevételéért tagdíjat kell fizetni, amelynek mértéke:
- féléves fizetés esetén: 60.000,-Ft + 20% ÁFA/félév,
- éves fizetés esetén: 100.000,-Ft + 20% ÁFA/év.

A tagdíj mértéke évente a nyújtott szolgáltatások minõségének, mennyiségének megfelelõen módosításra kerülhet.

A tag az üzleti klubban végzett tevékenysége alapján tagdíjkedvezményben, vagy jutalomban részesülhet a Tagsági szerzõdésben foglaltak szerint.

A 2008 évben belépõ elsõ 100 Tag részére féléves díjkedvezményt biztosítunk.


Szerzõdés

A regisztrációt követõen a fenti feltételeknek megfelelõ Tagsági szerzõdés kerül megkötésre az INNOCENTER és a Tag között, és a Tagsági szerzõdés mindkét szerzõdõ fél által történõ aláírása után jogosult a Tag a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatásainak az igénybevételére a Tagsági szerzõdésben foglaltak szerint.

 


  Tagsági feltételek | Adatkezelési szabályzat | Impresszum | Kapcsolat Copyright © 2008 INNOCENTER Kft.